es

Per què fer aquest Curs d’Accés a Certificat Oficial per a persones sense estudis?

És possible que vulguis treballar en alguna professió que requereix estar en possessió d’una titulació. Alguns d’aquests treballs requereixen un Certificat de Professionalitat de Nivell 2,com és el cas deAtenció Sociosanitària a Persones DependentsoAuxiliar d’Infermeria en Geriatria,però no compleixes els requisits per poder matricular-te.

Aquest és un Curs presencial; la nostra metodologia et permetrà, de forma senzilla, superar amb èxit la prova perquè puguis accedir al Certificat de Professionalitat que vols estudiar.

No et preocupis, en FormaPractict’ajudem a preparar, de forma efectiva, els coneixements necessaris per superar laPrueba de Acceso a Certificados de Profesionalidad de Nivel 2,també coneguda comCompetències Clau.

A qui van dirigides aquestes proves?

Aquestes proves van adreçades a joves que no han acabat l’ESO i que reprenen els seus estudis i a adults sense l’ESO que, després d’anys de vida laboral, reprenen la seva formació. Mai és tard per formar-te!

Estructura de la prova

La Prova, que es realitza al Centre, està estructurada en les següents parts:

  • Català.

Demostrar un nivell de comprensió i ús d’expressions orals i textos escrits que li permetin l’accés al coneixement, identificant les idees principals i secundàries de la informació així com la seva estructura formal bàsica. Expressar pensaments, emocions i opinions, narrar i comentar amb claredat fets i experiències i exposar oralment un tema donant coherència i cohesió al discurs. Resumir textos orals i escrits, identificant el tema principal i els secundaris i reflectint els principals arguments i punts de vista. Generar idees i redactar textos amb una organització clara amb correcció ortogràfica i gramatical.

  • Castellà.

Els mateixos objectius que en la competència anterior.

  • Matemàtiques.

Conèixer i utilitzar els elements matemàtics bàsics, nombres enters, fraccionaris, decimals i percentatges senzills; unitats de mesura, símbols, elements geomètrics, etc). Resoldre problemes, utilitzant adequadament els diferents nombres, les quatre operacions elementals, els procediments bàsics de la proporcionalitat numèrica (regla de tres, càlcul de percentatges) i el llenguatge algebraic per resoldre equacions de primer grau. Resoldre problemes quotidians sobre unitats monetàries i unitats de mesura usuals i calcular longituds, àrees, volums i angles. Elaborar i interpretar informacions estadístiques més usuals i informació gràfica sobre la vida quotidiana i fenòmens senzills de probabilitat.

Per què triar FORMAPRACTIC?

En FormaPractic posseïm una àmplia experienciaen la preparació d’aquesta prova. La nostra millor carta de presentació és el gran nombre d’alumnes que cada convocatòria superen la prova i poden accedir al Certificat que volen fer. Per això t’oferim:

  • Classes de dues hores setmanals de cada assignatura en grups reduïts.
  • Material específic propi elaborat pels nostres professors i actualitzats en tot moment.
  • Tutories individualitzades segons les necessitats de cada alumne.
  • Aula d’estudi.
  • Sala informàtica i Aula virtual.
  • Simulacres d’exàmens.
  • Professorat altament qualificat.

En FormaPractic t’oferim l’Ensenyament Garantit;és a dir, si en finalitzar el curs no aconsegueixes el nivell requerit -segons el criteri valorat pels teus professors-, podràs repetir sense cost addicional.

Si vols especialitzar-te no esperis que ningú decideixi el teu futur per tu, comença tu a canviar-ho en aquest mateix moment. Demana informació gratis i sense cap compromís!